Privatlivspolitik

Skovhus Privathospitals privatpolitik for vores patienter

Skovhus Privathospital er en virksomhed, der efter EU’s databeskyttelsesforordning er forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles. Nedenstående beskriver kort hvorledes, hvordan og hvorfor vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling – indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi vil med dit samtykke altså udveksle personoplysninger samt personfølsomme oplysninger med eksempelvis andre speciallæger, psykologer, sygehuse, tidligere og nuværende bopælskommune samt andre relevante myndigheder og fagpersoner for at kunne give dig det bedste behandlingsforløb her hos os.

Alle data er gemt og behandles i vores elektroniske journal, ligesom vi er koblet på Fælles Medicin Kort samt vi kan modtage data på laboratoriesvar. Så elektronisk sker der også udveksling af dine data, da det også er en del af behandlingen.

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests mv.), egen læge, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Samtykkeerklæring

Skovhus Privathospital indhenter ved indskrivning samtykkeerklæring fra dig, således at vi må udveksle dine personfølsomme oplysninger med relevante parter.

Såfremt vi ikke kan få samtykke til at udveksle personfølsomme oplysninger med eksempelvis andre speciallæger, psykologer, sygehuse, tidligere og nuværende bopælskommune samt andre relevante myndigheder og fagpersoner vil vi ikke kunne tilbyde dig behandling.

Vores samtykkeerklæring er udformet således, at det er muligt at give samtykke til pårørende, hvilket du bliver bedt om at tage stilling til.

Der indhentes eller videregives ikke personfølsomme oplysninger udover, hvad der er nødvendigt for dit behandlingsforløb hos os.

En samtykkeerklæring er gældende 1 år, hvorefter den automatisk udløber.

En samtykkeerklæring kan altid tilbagekaldes.

Opbevaringsperiode

Vi har pligt til at opbevare dine data i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger samt retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du har naturligvis også ret til at klage – kontakt personalet for oplysninger – eller se vores ”Klagevejledning til patienter og pårørende”.

© Skovhus Privathospital – Privatlivspolitik