Kommunalt finansieret behandlingsforløb

Kommunal finasiering efter sundhedsloven
Det fremgår af § 46 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, at en kommunalbestyrelse kan afholde udgifter til sygdomsbehandling/sygehusbehandling, der svarer til den behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen, til en person, når sociale hensyn taler for dette.

Døgnpris fastsættes på baggrund en individuel behovsvurdering. Kontakt Skovhus Privathospital telefon: 5996 1590

Skovhus Privathospital tilbyder støtte af mere behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og/eller med særlige sociale problemer, som har så alvorlige sindslidelser, at det kræver en særlig tilpasning af behandlingstilbuddet. Et kommunalt finansieret behandlingstilbud tilrettelægges i samarbejde med anbringende kommune efter en konkret, individuel behovsvurdering. Det sker, når det er nødvendigt for at vedligeholde eller udvikle den pågældende patients psykiske og/eller sociale funktioner, og når dette indledningsvist ikke kan opnås gennem andre tilbud.

På Skovhus Privathospital har vi en lægefaglig ekspertise, som giver mulighed for at foretage psykologisk såvel som psykiatrisk behandling og afklaring, som ikke tilbydes andre steder. Ved udskrivning fra Skovhus Privathospital udarbejdes der desuden en individuel rehabiliteringsplan for den enkelte patient.

Del af samlet social indsats
Tilbuddet på Skovhus Privathospital  giver mulighed for en bedre sammenhæng mellem behandlingen i sundhedssektoren og den sociale sektor. Tilbuddet skal ses i lyset af den kommunale medfinansiering, hvor kommunerne tildeles en større rolle i sundhedsvæsenet.
Pointen med den kommunale medfinansiering er blandt andet, at kommunerne får incitament til at støtte op om tilbud, der kan træde i stedet for lange og uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og dermed aflaste sundhedsvæsenet. Tilbuddet på Skovhus Privathospital er en del af den samlede sociale indsats for borgeren, hvor kommunerne kan bidrage til en effektiv indsats på området og forkorte de lange ventelister ved at give mulighed for en grundig individuel udredning og rehabiliteringsplan.

Tilbuddet på Skovhus Privathospital skal være med til at give en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og støtte, hvor hensigten er, at anbringende kommune, Skovhus Privathospital og borgeren i fællesskab samarbejder omkring afklaringen af fremtidige behov for støtteforanstaltninger. Behandlingstilbuddet må ikke forveksles med behandling, som kan tilbydes via det udvidede frie sygehusvalg.