Medicinhåndtering (paragraf 213C)

Når beboerne på et bosted får medicin skal en lang række krav være opfyldt, og vi følger en helt fast procedure. Det kræver gennemarbejdede retningslinjer, forberedelse og ikke mindst et opgør med vaner og arbejdsgange.

Skovhus Privathospital tilbyder rådgivning og ydelser til at sikre, at bostederne kender til og overholder lovgivningen. Skovhus Privathospital har blandt andre stået for Granhøjens medicinhåndtering igennem flere år, og har stået for bostedernes implementering af de nye regler.

Lovgivningen siger, at bostederne skal have en overordnet sundhedsfaglig person, som har ansvaret for, at bostedet har de korrekte retningslinjer og instrukser til personalet. Instrukserne skal blandt andet sikre, at medicinen håndteres på den samme måde og overholder krav til dokumentation og journalføring.

 

Første skridt er screeningsmøde

Når Skovhus Privathospital indleder et samarbejde med et bosted om medicinhåndteringen, er første skridt altid et screeningsmøde, hvor vi gennemgår stedets praksis og de særlige forhold, der gælder for stedet. Vælger bostedet at gå videre med samarbejdet, går vi tilbage og udarbejder et sæt retningslinjer og instrukser, som passer til bostedet. Sammen med bostedet gennemgår vi instrukserne og tilretter dem. Herefter er vi i gang, og bostedet er i princippet klar til både tilsyn og registrering.

Bostedet kan herefter vælge om de udelukkende vil købe retningslinjerne, eller om de vil have en samarbejdsaftale, hvor Skovhus Privathospital sørger for, at instrukserne løbende bliver tilpasset lovgivning og krav. Ydermere kan bostedet få tilknyttet den nødvendige sundhedsfaglige person. I et samarbejde med Skovhus Privathospital vil det enten være en sygeplejerske eller en overlæge med speciale i psykiatri. Den sundhedsfaglige person er med på tilsyn og vil være den faste rådgiver, som bostedet kan trække på.

Læs mere her om § 213C samarbejdsaftale hos Skovhus Privathospital

SCREENINGSBESØG

• Vurdering af mængden og kompleksiteten af ydelser i SUL, herunder særligt fokus på medicinhåndtering.

VED BEHOV FOR REGISTRERING
• Muligheden for enstrenget systematisk journalføring, herunder samtykke og patientidentifikation
• Kvaliteten af udarbejdede instrukser, hvor disse findes
• Personalets generelle uddannelses- og kompetenceniveau.

4.000,- + moms, samt transport efter gældende takster.

Aftalen indeholder:

Minimum ved varetagelse af registreringspligt, sygeplejerske.

  • Supervision vedr. udfyldelse af registreringspligt
  • Forberedende møde ved anmeldt tilsyn
  • Udarbejdelse af relevante instrukser
  • Vejledning i implementering af disse
  • Rådgivning i korrekt journalføring, herunder samtykke og patientidentifikation
  • Årlig temadag omhandlende relevante emner om sundhedsfaglig behandling i botilbud*
  •  Årlig audit på botilbud, hvor botilbuddet superviseres ud fra gældende målepunkter
  • Opfølgende besøg efter aftale og behov

*Temadagen afholdes årligt på Skovhus Privathospital. Maks 3 deltagere pr. indgået aftale.

Kr. 10.600,00 + moms halvårlig.

Timepris udover de 6 inkluderede timer: kr. 700,00 + moms for sygeplejerske.

© Skovhus PrivathospitalMedicinhåndtering (paragraf 213C)