Kommunalt finansieret behandlingsforløb

Kommunal finansiering

Skovhus Privathospital har samarbejde med flere kommuner, der vælger at lade deres borgere behandle kort eller længerevarende hos os.

På Skovhus Privathospital er en særlig afdeling af hospitalet indrettet til længerevarende indlæggelser og tilbud.

Afdelingen benyttes til nogle af de patienter, der har tunge udfordringer. I stedet for at oprette såkaldte enkeltmandstilbud har en række kommuner oplevet både markant økonomisk besparelse og et kvalitetsløft i behandlingen ved at anbringe borgeren på Skovhus Privathospital.

Skovhus Privathospital har god erfaring med behandling af borgere, der hverken rummes i den offentlige psykiatri, men heller ikke kan håndteres i botilbud, egen bolig eller lign., hvor dette er målet for behandlingen. Derudover kan hospitalet anvendes eksempelvis i forbindelse med en borger, der står mellem to opholdstilbud, eller som man endnu ikke er afklaret med, hvor man skal placere.

Kommunal finasiering efter sundhedsloven

Det fremgår af § 46 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, at en kommunalbestyrelse kan afholde udgifter til sygdomsbehandling eller sygehusbehandling, der svarer til den behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen, til en person, når sociale hensyn taler for dette.

Et kommunalt finansieret behandlingstilbud tilrettelægges i samarbejde med anbringende kommune efter en konkret, individuel behovsvurdering. Det sker, når det er nødvendigt for at vedligeholde eller udvikle den pågældende patients psykiske og/eller sociale funktioner, og når dette indledningsvist ikke kan opnås gennem andre tilbud.

En del af samlet social indsats

På Skovhus Privathospital har vi en lægefaglig ekspertise, som giver mulighed for at foretage psykologisk såvel som psykiatrisk behandling og afklaring, som ikke tilbydes andre steder. Ved udskrivning fra Skovhus Privathospital udarbejdes der desuden en individuel rehabiliteringsplan for den enkelte patient.

Tilbuddet på Skovhus Privathospital skal være med til at give en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og støtte, hvor hensigten er, at anbringende kommune, Skovhus Privathospital og borgeren i fællesskab samarbejder omkring afklaringen af fremtidige behov for støtteforanstaltninger. Behandlingstilbuddet må ikke forveksles med behandling, som kan tilbydes via det udvidede frie sygehusvalg.

På Skovhus Privathospital betaler man kun for de dage, man rent faktisk er indlagt, og prisen er inkl. ophold, forplejning, konsultationer hos psykolog eller psykiater samt medicin.

Døgnpris fastsættes på baggrund af en individuel behovsvurdering.

Kontakt Skovhus Privathospital på telefon +45 5996 1590.

© Skovhus PrivathospitalKommunalt finansieret behandlingsforløb