Virksomhedsgrundlag

Virksomhedsgrundlaget er udarbejdet af ledelsen på Skovhus Privathospital og udgør bl.a. sammen med ledelses- og medarbejderpolitikken samt de fastsatte aktivitets- og kvalitetsmål de overordnede styringsredskaber for hospitalet.

Mission

Skovhus Privathospital leverer sammenhængende patientforløb. Vi yder psykiatrisk behandling af høj faglig kvalitet og stor patienttilfredshed.

Vision
I samarbejde at udvikle nye værdiskabende måder at løse psykiatriske problemer på, med høj faglig kvalitet i fokus.

Værdigrundlag

SAMMEN:

Samarbejde
•At udøve ledelse gennem anerkendende dialogbaseret praksis.

Ansvarlighed
•At lede og fordele arbejdet, med fokus på det personlige ansvar i kommunikationen og handling.

Mod
•At have mod til at prøve nye ting, at tage tyren ved hornene. Åben kommunikation, at træde i karakter som leder.

Miljøbevished
•I daglig praksis at indarbejde miljøbevidsthed.

Engagement
•Engagement er drivkraften i vores arbejde, hvordan skaber du engagement hos dig selv og dine medarbejdere?

Nærvær
•Det er modtageren, der definerer budskabet. Uden nærvær opstår mange misforståelser.

Det er Skovhus Privathospitals overordnede målsætning, fortsat at være Danmarks største psykiatriske hospital med behandling af alle former for psykiatriske lidelser – herunder både tilbud til forsikringskunder, patienter som henvises gennem det udvidede frie sygehusvalg, patienter, som henvises af kommunen, selvbetalere, samt øvrige patientgrupper.

Formålet er at behandle, pleje og rehabilitere patienter med psykiske lidelser i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis, og via behandling at mindske patientens symptomer, og øge patientens funktionsniveau og livskvalitet.

På Skovhus Privathospital ønsker vi at bevare:

 • Dynamikken
 • Tilfredse patienter
 • Kreativ udvikling
 • Sund økonomi
 • Gode og dygtige medarbejdere

Endvidere ønsker vi som privat leverandør at medvirke til en positiv ud­vikling af det samlede sundhedsvæsen.

Virksomhedskulturen

Kulturen på Skovhus Privathospital er kendetegnet ved et højt ansvarsniveau og et stort engagement hos medarbejderne. Medarbejdere på Skovhus Privathospital er stolte af deres arbejde og deres arbejdsplads.

Arbejdet er teambaseret og de forskellige afdelinger tilskyndes til at samarbejde på tværs i virksomheden. Samarbejdet er således en central værdi, som også giver sig udtryk i arbejdet med patienterne, de pårørende og kunderne.

Teamene er opbygget på en sådan måde, at hver enkelt medarbejder udfylder en position, hvor lige netop deres potentiale og kompetencer kommer til udtryk, og bliver en vigtig del af den samlede proces.

Det betyder, at for at lykkes med projekterne, må medarbejdere og ledere fungere sammen, og det er i høj grad de menneskelige processer, der er afgørende for den virksomhedskultur, der er udviklet.

Behandlingsprincipper

På Skovhus Privathospital bestræber vi os på at tilbyde patienterne et helhedsorienteret behandlingsforløb, via bl.a. en biopsykosocial og holistisk tilgang til behandlingen med patienten som omdrejningspunkt.

Behandlingen efter denne biopsykosociale behandlingsmodel kræver et tværfagligt team. Primært handler det om at identificere de omstændigheder, som fremkalder en uhensigtsmæssig reaktion hos den enkelte patient, for derefter at sammensætte den optimale

behandling af medicinsk, psykologisk og social støtte, med henblik på at optimere patientens ressourcer og livskvalitet.

Behandlingsforløbet for den enkelte tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes problematikker og behov.

Værdier

På Skovhus Privathospital værner vi bl.a. om samarbejde, tryghed og troværdighed.

Samarbejde er et omdrejningspunkt i behandlingen, idet alle patienter på Skovhus Privathospital behandles af egen fri vilje og der ikke anvendes tvang i behandlingen. Patientens ønske om samarbejde i forhold til behandling er derfor afgørende, og det er i det henseende vigtigt, at patienten føler sig velinformeret om, samt tryg ved behandlingen og behandlingsmetoderne.

Troværdighed skal forstås som, at vi gør det vi siger, vi gør. Det er vigtigt for os, at patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere har tillid til os. Derfor arbejder vi med åbenhed og dialog, da dette er med til at skabe troværdighed.

Vi arbejder med et menneskesyn, der tager udgangspunkt i idéen om:

 • at alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv.
 • at der findes mere end én måde at se tingene på.
 • at problemer opstår i de menneskelige relationer, vi befinder os i.
 • at patienten er eksperten på sit eget liv og historie.
 • at personalet er eksperter i at skabe samarbejde.
 • at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Udvikling

Ledelsen på Skovhus Privathospital følger og varetager udviklingen på sundhedsområdet, og udtænker løbende nye tiltag, der kan styrke Skovhus Privathospitals bredde af ydelser, økonomi samt kvalitet i opgaveløsningen.

På Skovhus Privathospital har vi fokus på at bidrage til at sikre den fortsatte fremdrift og udvikling i indsatser på det sundhedsfaglige område, og sikre at personer med sindslidelser på Skovhus Privathospital modtager en sammenhængende, koordineret og effektiv behandling.

Det skal til enhver tid sikres, at de ydelser og den behandling, der leveres af Skovhus Privathospital, er af højeste kvalitet og med et højt serviceniveau, ligesom der skal være øje for kontinuerlig udvikling af serviceniveauet.

Det skal desuden sikres, at der sker løbende implementering og udvikling af de på Skovhus Privathospital etablerede kvalitetssikringssystemer, herunder at sørge for at disse løbende opdateres samt at kvaliteten lever op til de gældende standarder.

Implementering

Afdelingsledelserne har ansvaret for, at hospitalets politikker og retningslinjer implementeres i de respektive afdelinger, herunder at alle medarbejdere i afdelingen har kendskab til og arbejder i overensstemmelse med de fastsatte politikker og retningslinjer.

Sygehusdirektøren er ansvarlig for, at virksomhedsgrundlaget på overordnet niveau efterleves og videreudvikles i dialog med afdelingsledere og medarbejdere.

© Skovhus Privathospital